Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Jans Marketing & Consultancy, afgekort JMC, houdt zich bezig met marketingadvies, uitvoering van digitale marketingactiviteiten en videografie.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van JMC, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van JMC en overeenkomsten tussen JMC en haar opdrachtgever.

3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen JMC en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JMC en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.

6. Het nalaten door JMC op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van JMC aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.

7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen JMC en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Alle aanbiedingen door JMC aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen JMC en haar opdrachtgever.

 

Artikel 3 Prijzen en betaling

1. Alle door JMC opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door JMC geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3. Door JMC opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is JMC gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,-

7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 4 Reclamatie

1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens JMC vervalt.

2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

1. JMC kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan JMC bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

4. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. JMC zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 6 Overmacht

1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan JMC is toe te rekenen, nakoming door JMC zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij JMC als bij haar toeleveranciers.

3. Indien JMC voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. JMC heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt JMC geen enkele aansprakelijkheid voor schade.

2. Aansprakelijkheid van JMC voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

3. JMC aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.

4. De aansprakelijkheid van JMC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever JMC onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en JMC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat JMC in staat is adequaat te reageren.

5. JMC is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van JMC of haar leidinggevende ondergeschikten.

7. Elke aansprakelijkheid van JMC vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van JMC in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

 

Artikel 8 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart JMC tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.

2. De Opdrachtgever vrijwaart JMC verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.

3. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde JMC (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, JMC daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

4. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met JMC op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens JMC.

 

Artikel 9 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

 

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Hasselt.

2. Overeenkomsten tussen JMC en de Opdrachtgever worden beheerst door het Belgische recht.